09-8850558

Registration Agreement
הסכם שירות
 

ההסכם המפורט להלן בינך ( להלן "הלקוח") ובין קומיוניגל תקשורת בע"מ (להלן "גלקום" או "הרשם") מפרט את תנאי הסכם השירות שאליו הלקוח מתחייב עם קבלת שירותים ("השירותים") מגלקום

הסכם זה מרכז את כל התנאים ומדיניות השירות של גלקום לגבי כל שירותיה. לתנאים בהסכם זה עדיפות והם מבטלים כל הסכם אחר , אלא אם כן סוכם בכתב אחרת.
כאשר קיים הסכם חתום נוסף בין הלקוח ובין גלקום או הזמנת עבודה אל גלקום חתומה ע"י הלקוח, וקיים קונפליקט בין ההסכם החתום לבין הסכם זה , ההסכם החתום יקבע בכל הנוגע לנקודה הספציפית שיש בה קונפליקט, ובכל היתר יקבע הסכם זה, אלא אם נכתב אחרת
למרות האמור לעיל, הסכם זה, בכל הקשור לרישום שמות דומיין , כפוף להסכם רישום שמות דומיין (Domain Name Registration Agreement ) המפורסם בצמוד להסכם זה

 

השירותים

השירותים כוללים רישום שמות דומיין, אחסון אתרים, קידום אתרים, שיווק באינטרנט, כלי בניית אתרים ועוד שירותים נוספים המתווספים מעת לעת. השירותים ניתנים כמות שהם ועפ"י מיטב הבנתה של גלקום . הלקוח מבין ומסכים כי השימוש בשירותי גלקום וכן התוצאות הנובעות מן השימוש בו, לרבות נזקים או אובדן הכנסות או רווחים, הם על אחריותו הבלעדית של הלקוח. ללקוח לא תהיה תביעה או טענה כלשהי אל גלקום, כל עוד השירותים הניתנים על ידי גלקום ניתנו בתום לב.

הרשת, האתר, השרת, מאגרי המידע, בסיסי המידע, האינדקסים, האתרים, ההפניות, הלינקים (Links), והכתובות, הכלולים ו/או המקושרים ו/או הנלווים למוצר לשירותי גלקום, עשויים להשתנות, להתרחב, להצטמצם, להיות מוגבלים או סגורים, בכל זמן שהוא ואין גלקום אחראית לכך בכל מקרה

חלק מהשירותים המסופקים על ידי גלקום מבוצעים בפועל על ידי צד שלישי. הלקוח מבין ומסכים כי אחריות גלקום לשירות אשר מסופק על ידי צד שלישי היא רק כאשר הלקוח רכש את השירות מגלקום, בכפוף לתנאי הצד השלישי, וגבולות האחריות של גלקום יהיו רק עד לגובה הסכום ששולם בפועל ע"י הלקוח עבור השירות.

גלקום יכולה להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, אם להמשיך ולתת גישה למקורות השונים המופנים על ידה כולם או חלקם, לרבות עצירת גישה באופן זמני או קבוע, תוך הודעה ללקוחות באמצעות דואר אלקטרוני

גלקום אינה מתחייבת שהפעולות, השירותים והיכולות של המקורות השונים יהיו ללא הפרעה ו/או טעויות, או כל פגם מסוג כלשהו.

הלקוח פוטר את גלקום מכל אחריות לכל נזק שייגרם לי לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לתוכנה, למחשב, לתוכנות אחרות, למשתמשים אחרים, למאגרי מידע, או כל חומרה אחרת, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות.

הלקוח מודע לכך שתתכנה טעויות אשר יובילו לקבלת מידע מוטעה, הוא הדין באשר לשליחת דואר אלקטרוני באמצעות שירותי גלקום.

הלקוח מודע לכך שכל מידע שנצפה או שמתקבל או נשלח באינטרנט, איננו מאובטח ואיננו מקנה פרטיות, וכי ישנם גורמים היכולים להשיג את המידע, לפרוץ למחשבים, לפענח סיסמאות, להטריד ולהפיץ וירוסים וכד'.

הלקוח מבין ומסכים כי מעצם השימוש בשרת שיתופי (ביחד עם לקוחות אחרים) , הוא עשוי להיות מושפע מכל תופעה או שיבוש הנובעים מתקלה , שיבוש , או התנהגות בלתי תקינה של לקוח אחר אשר משתמש במשאבים משותפים , לרבות פריצה או חדירה בלתי מורשית הנובעת מתקלה ו/או מחדל של לקוח אחר.

 

חיובים ותשלומים :

הלקוח מתחייב לשלם לגלקום עבור השירותים הניתנים מדי חודש או תשלום שנתי, וזאת על פי אופי השירות וסיווגו.

פיגור בתשלום של 7 ימים , עשוי להביא להשעיית השירות עבור הלקוח , וללקוח לא תהיה טענה כלשהי בעניין.

גלקום שומרת את הזכות לגבות סכום של עד 250 שח כדמי טיפול אדמיניסטרטיביים עבור הפעלה מחדש של שרותים שנחסמו/הושעו עקב אי תשלום, וזאת מעבר לתשלום הנדרש כתוצאה מפעילות אחרת הנובעת ישירות מן ההשעייה האמורה.

גלקום תספק ללקוח חשבונית מס כחוק עבור כל תשלום שהתקבל מן הלקוח.

גלקום שומרת לעצמה את הזכות לשינוי מחירי השירותים בין אם מחיר חודשי או שנתי בהתאם לאופי השירות, עפי שיקול דעתה הבלעדי של גלקום, ובמידת האפשר בהודעה מראש.

תשלום כשלעצמו אינו מהווה אישור ביצוע הפעולה או הפעולות הכלולות במסגרת ההזמנה שבגינה בוצע התשלום. בסיום ביצוע הפעולה/הפעולות נשלחת הודעה נפרדת על סיום הביצוע בהצלחה. אם לא התקבלה הודעה כזו, באחריות הלקוח לוודא שהפעולה אכן בוצעה בהצלחה.

 

זמני אספקה:

גלקום היא ספק שירותים לאינה מוכרת מוצרים מוחשיים אלא שירותי אינטרנט בלבד. מתוך כך, אספקת השירות עשויה להיות מיידית במעמד ההזמנה ( כגון קניית דומיין) , או בהתאם לאופי השירות, ובכפוף להזמנה ידנית של לקוח במידה וקיימת.

 

ביטול עיסקה/שירות

גלקום היא ספק שירותים לאינה מוכרת מוצרים מוחשיים אלא שירותי אינטרנט בלבד. מתוך כך, אין גלקום כפופה לתקנות החזרת מוצרים (תוך 14 יום) הקבועות בחוק. גלקום, לפנים משורת הדין, תשקול החזר כספי על ביטול עיסקה כאשר הדבר מתאפשר. כאשר מדיניות ביטול עיסקה מצוינת במפורש בהזמנה ספציפית של לקוח/הסכם לקוח, אזי הסכם הלקוח יקבע.

 

חידוש ו/או הארכת שירות קיים

בשירותים מתמשכים כגון אחסון אתרים, חבילות בניית אתר ואחזקתו, שימוש בפלטפומות על בסיס מתמשך וכדומה, גלקום רשאית לחייב את הלקוח בתשלום חודשי שוטף, באמצעות הוראת קבע בכרטיס האשראי שבו השתמש הלקוח לרכישת שירותים בגלקום, וזאת כהארכת שירות או חידוש אוטומטי בתום תקופת שירות קיימת. לדגומא, אם רכש הלקוח אחסון אתר בשווי 120 ש"ח ב 1/1/2017 , אחסון האתר יחודש אוטומטית ב 1/1/2018 בחיוב חודשי של 10 ש"ח לחודש (120 מחולקים ב 12 חודשים).

 

הפסקת השירות

על מנת להפסיק שירות קיים, ובעיקר כזה המבוסס על שירות חודשי שוטף, יש להגיש בקשה מאומתת מטעם בעל האתר/מזמין השירות אשר עשויה לכלול מסמכים מזהים בהתאם לצורך.

 

הנתונים והמידע של הלקוח:

כל נתון ו/או מידע של הלקוח המאוחסן על שרתי גלקום כחלק משירותיה (לדוגמא שירותי אחסון) הינו באחריותו המלאה של הלקוח . הלקוח אחראי לתקינות ושלמות הנתונים שלו, ולגיבוי תקין, באמצעות כלי העברת נתונים, אלא אם כן הלקוח רוכש חבילת גיבוי בתוספת לשירות הרגיל. קרי, שירותי אחסון האתרים, אלא אם נכתב במפורש, אינם כוללים שירותי גיבוי. גלקום אינה אחראית להמצאות המידע
תקינותו או שלמותו , ואינה אחראית לאובדנו בשום מקרה, אף אם גלקום מספקת שירותי גיבוי נתונים ללקוח כחלק משירותי האחסון.

גלקום שומרת לעצמה את הזכות המלאה למחוק או להסיר כל מידע לאחר סיומו של הסכם זה.

 

פרטיות המידע:

גל קום לא תמסור לצד שלישי כל מידע על נתוני הלקוח השמורים במאגרי גלקום, אלא אם הנתונים ממילא מפורסמים בציבור (כגון שירות WHOIS לשמות דומיין), או במקרה שגלקום נדרשת למסירת הפרטים עפ"י חוק, או עפ"י התחייבותה כשרם דומיינים מוסמך.

 

חוקים, זכויות יוצרים/סימני מסחר והוראות שונות

הלקוח מתחייב לעשות שימוש בשרותי גלקום בהתאם לחוקים ולתקנות הידועים בעת תחילת השימוש בשרותים ובכפוף לשינויים המתבצעים מפעם לפעם

הלקוח מבין ומסכים כי גלקום משתפת פעולה עם שלטונות החוק לצורך אכיפה ו/או בדיקת חשדות בדבר פעילויות בלתי חוקיות לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, העברה ו/או שימוש בלתי חוקיים בקניינים רוחניים, משלוח או העברת דואר אלקטרוני המכיל איומים בלתי חוקיים ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת.

הלקוח מבין ומסכים כי, המידע אותו אני בוחר הלקוח לאחסן בחומרה או בתוכנה אחרת ו/או להביא להדפסה , כפוף לתנאיה של גלקום וכן לתנאים אשר קבועים במקור ממנו נלקח המידע לרבות התחייבויות משפטיות, זכויות יוצרים, סודיות , פרטיות וחוקי ייצוא וייבוא.

הלקוח מתחייב כי העתקה ו/או העברה של חומר כלשהו תוך שימוש בשירותי גלקום , באמצעות חשבונו, לא יפרו באופן כלשהו זכויות יוצרים, סימן מסחר, פטנט, סטטוס ו/או קניינים כלשהם של צד ג' כלשהו, כן לא יכילו חומר לרבות דברי תועבה, לשון הרע ו/או איומים כלשהם.

ידוע ומוסכם עלי כי, תוכנות אשר מיועדות לשמש לדברים המתוארים לעיל ו/או תוכנות אשר יכילו דברים כאמור, או אשר השימוש בהן עלול להווה הפרה של האמור לעיל, תמחקנה או עשויות להימחק על ידי גלקום עם קבלת מידע על המצאותן.

הלקוח אחראי לכל הוצאה בלא יוצא מן הכלל, העלולה להיגרם לגלקום בשל דרישה ו/או תביעה בשל הפרה כאמור, אשר יגרמו כתוצאה משימושי בשרותי גלקום בניגוד להתחייבויותי כפי שנקבעו בהסכם זה. לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הוצאות עבור שכ"ט עו"ד, אגרות וכד'

להסיר כל ספק ידוע ומוסכם עלי כי גלקום רשאית לבטל באופן מיידי את האפשרות לקבלת שירותיה במקרה של הפרה כאמור, ולא תהיה ללקוח כל טענה בלא יוצא מן הכלל כנגד גלקום

 

התנהגות שאינה הולמת:

ידוע ומוסכם עלי כי - חשד להתנהגויות כפי שיפורטו להלן עשויות להביא להשעיית שירותי גלקום עבור הלקוח ואף לביטולם כפי שיימצא לנכון על ידי גלקום

הלקוח מבין ומסכים כי גלקום תעשה שימוש באמצעים טכניים שיש בהם כדי לחסום משלוח ממסרים באופן המתואר להלן, עוד בטרם משלוח הדואר כאמור.

הלקוח מבין ומסכים כי, מבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה, התנהגות מן ההתנהגויות המפורט להלן, מהווה הפרת הסכם זה ומזכה את גלקום בפיצוי מתאים :

א. משלוח פריט מידע אחד או פרטי מידע הדומים בתוכנם למספר גדול של קבוצות דיון (20 קבוצות דיון ומעלה) או משלוח מתמשך של פריטי מידע שחורגים ממסגרת הנושא (לדוגמא חורגים מכתב הזכויות של קבוצות הדיון, או כאלה הגוררים תלונות כאמור, מצד משתתפים קבועים בקבוצה)
ב. משלוח כמות גדולה של דואר אלקטרוני /ממסרים ללא בקשה מאת הנמען.( כמות גדולה הכוונה ל - 25 נמענים ומעלה), אשר עלול לעורר תלונות מצד הנמענים.

ג. עשית האמור ב – א. או ב. לעיל באמצעות ספק אחר, תוך שימוש בשירותי גלקום כנמען לתשובות או לשם הפניית תשומת הלב לאתר המאוחסן על גבי שרתי גלקום

ד. הטרדה של פרטים באינטרנט .

ה. הפצצת דואר - (גרימת עומס יתר של ממסרים) - הכוונה למשלוח לכמויות גדולות של דואר שלא על פי בקשה לפרטים או עסקים. בין אם דואר זבל (SPAM) או כל דואר אחר.

ו. התחזות למשתמש אחר ו/או זיוף ו/או חיקוי באופן כלשהו של משתמש אחר בכל הקשור לשירותים המסופקים על ידי גלקום.

ז. ניסיון ו/או חדירה לפרטיות בניסיון לקבל גישה למידע הפרטי של משתמש אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו משתמש.

ח. פעילות בלתי ידידותית ברשת, ניסיון להתערב בעבודתן של מערכות של גלקום או קישוריהן לרשת או באופן שיש בו כדי להפריע ו/או לפגוע באופן כלשהו בשימוש של גולשים או מערכות אחרות לעשות שימוש בשרותי גלקום באופן כלשהו.

ט. כל ניסיון לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו

י. כל ניסיון לעשות שימוש בשרותי גלקום המיועד לחסום מערכת אחרת.

יא. משלוח כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) שלך למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר גורר תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש ו/או האינדקס.

 

חסימה עקב הופעה ב"רשימות שחורות"

ידוע כי ברשת האינטרנט פועלים גורמים הרושמים כתובות אינטרנט (IP) , ומסמנים אותן ברשימה שחורה כזו או אחרת וזאת עקב שימוש בלתי הולם במשלוח דואר עפי מדיניותן הן. בנוסף, ידוע כי גופים מסוימים מסננים או חוסמים גואר אשר מקורו סומן ברשימות השחורות.

רישום ברשימות שחורות עשוי לקרות בתום לב או במזיד, עקב משלוח כמות גדולה של דואר בפרק זמן קצר, עקב שימוש לקוי בזהות השולח ומסיבות שונות.

כתוצאה מרישום כתובת שרת הדואר ברשימה שחורה, עשויים ממסרי דואר יוצא ששולח הלקוח להיחסם ולא להגיע ליעדם.

עם קבלת מידע על חסימה כזו , תפעל גלקום להסרת כתובת השרת מן הרשימות השחורות המתאימות, ובמידת הצורך, העברת שירותי הדואר של הלקוח לשרת חליפי.

הלקוח מבין ומסכים כי :

א. רישום ברשימות שחורות עשוי להיות כתוצאה מפעילות צד שלישי שאין לגלקום שליטה בו.
ב. זמן הסרת הכתובת מרשימות שחורות משתנה ואינו בשליטת גלקום
ג. גלקום לא אחראית בשום מקרה לכל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם או עשוי להיגרם ללקוח בגין רישום כתובת השרת ברשימה שחורה כזו או אחרת

 

שימוש יתר במשאבים

הלקוח מבין ומסכים כי גלקום שומרת לעצמה את הזכות להקצות ללקוח במקרים מסוימים, כמות מוגדרת מראש של משאבים דוגמת - רוחב פס, CPU, מקום בדיסק וכד'. ללקוח יוודע מראש על סדר גודל של המשאבים אשר הוקצו לו על ידי גלקום

בכל מקרה בו יחרוג חשבון הלקוח מהמשאבים אשר הוקצו כאמור, גלקום תודיע לי על החריגה כאמור, באמצעות הדואר האלקטרוני.

באם החריגה כאמור תמשך למעלה מ 48 שעות מעת משלוח הודעה כאמור, הלקוח נדרש להעלות (לשדרג) את סווג השירות או להפסיק את השימוש החריג.

הלקוח מבין ומסכים כי , במידה והחריגה כאמור, תפגע ביכולתה של גלקום לספק שירות ללקוחותיה, שומרת לעצמה גלקום את זכות לנקוט בפעולה מידית לפתרון הבעיה לרבות השהיית החשבון הלקוח, ובמקרה כזה תשלח אל הלקוח הודעה בהקדם האפשרי.

 

אבטחת מידע

הלקוח אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר יעשה בחשבונו/תיו וחיסיון הסיסמאות לרבות בחירתה של הסיסמה, ווידוא כי רישומה נעשה באופן הנכון.

הלקוח אחראי באופן בלעדי לשמירה גיבוי והגנה על קבצי הנתונים

הלקוח מבין ומסכים כי גלקום תשעה או תשנה או תבטל גישה לחשבונו בתוך 24 שעות מעת קבלת הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני ,על כך שסיסמת הגישה אבדה, נגנבה או נחשפה באופן כלשהו.

הלקוח מבין ומסכים כי על אף שגלקום נוקטת באמצעי אבטחת מידע , אין מערכת הנחשבת חסינה לגמרי מפני פריצה והלקוח פוטר בזה את גלקום מכל אחריות לפריצה, שינוי תכני האתר ו/או פגיעה במאגרי מידע ונתונים עקה גישה שאינה מורשה.

הלקוח מבין כי משלוח דואר אלקטרוני ברשת אינו מוצפן ומאובטח ועשוי להיות גלוי לאחרים.

הלקוח מבין ומסכים כי מעצם השימוש בשרת שיתופי (ביחד עם לקוחות אחרים) , הוא עשוי להיות מושפע מחדירה/פריצה או שיבוש עקב פעולה או התנהגות לא תקינה של לקוח אחר.

 

תרופות שונות

אין באמור במסמך זה להגביל באופן כלשהו את זכות התביעה של גלקום באופן כלשהו.

גלקום שומרת לעצמה לנהוג בכל דרך אשר תראה לה נכונה בלא יוצא מן הכלל, לצורך גבית תשלום והשבת הוצאות אותם הוציאה במטרה לזהות מפרים (מזיקים) וסילוקם מרשת שירותי גלקום וכן כל הוצאה אשר תגרם לה בשל ניתוק של חשבון לקוח.

להסיר כל ספק אין ללמוד מהימנעות גלקום לפעולה על ויתור כלשהו מצד גלקום על זכותה לנקוט בפעולה בעתיד ו/או לתבוע ו/או לקזז כספים אשר יגיעו לה כאמור.

הלקוח מבין ומסכים כי ל - גלקום הזכות לשנות את השירותים אותם היא מספקת ללא מתן הודעה מראש, לרבות אך מבלי לפגוע באמור - תהליכי התחברות, פרוצדורות גישה, שעות הפעלה, תפריטים, הוראות, תיעוד וכו'.

הלקוח מבין ומסכים כי גלקום זכאית לשנות תנאי התקשרות אלו באמצעות פרסום הודעה באתר או כל הודעה אחרת ללקוח.

על מנת להסיר כל ספק , כי המשך השימוש של הלקוח בשירותי גלקום לאחר פרסום הודעה בדבר השינוי כאמור, תהווה אישור והסכמה שלי לשינויים הנ"ל

בכל מקרה של חילוקי דעות , מובהר הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל וכך גם סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשור להסכם זה .

 

אחריות כללית :

הלקוח מבין ומסכים כי השירות המסופק על ידי גלקום מסופק בתנאים של כפי שהוא (AS IS ) ו על פי זמינות ( AS AVAILABLE (

ל - גלקום לא תהיה כל אחריות ישירה או עקיפה מפורשת או נלמדת, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ביחס להתאמה, התאמה למסחר או לכל מטרה מסוימת אחרת, ככל שהדברים נוגעים לשירותי גלקום או ביחס למידע או תוכנה הכלולים בו.

הלקוח משחרר את גלקום מכל אחריות ישירה או עקיפה לכל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם ללקוח כתוצאה משימוש או חוסר יכולת שימוש בשרותי גלקום, אפילו ונגרמו בשל רשלנות גלקום.

לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נזק העלול להיגרם בשל מאובדן מידע (DATA) , איחור בהעברה, העברה שגויה באופן כלשהו, הפסקה זמנית של תקשורת, משלוח או הפצת מידע אשר נשלח על ידי הלקוח באופן שגוי ו/או גילוי מידע אשר נשלח על ידי הלקוח לצד ג' כלשהו.

מבלי לפגוע באופן כלשהו בכלליות האמור לעיל ולהלן, גלקום לא תשא באחריות חוקית כלשהי בלא יוצא מן הכלל, בשל התנהגות, תוכן, טובין או שירותים אשר מסופקים באינטרנט תוך שימוש בשרותי גלקום , ואין בתשלום אותו הלקוח משלם ל - גלקום בכדי להוות בסיס כלשהו לתביעה שלי ו/או של צד ג' עמו מתקשר הלקוח באמצעות שירותי גלקום כנגד גלקום, ובאם צד ג' כלשהו יתבע את גלקום בשל התקשרות כאמור, הלקוח אחראי לשפות את גלקום, מנהליו ו/או עובדיו בכל סכום בו תחויב גלקום בתוספת הוצאות אשר עלולות להיגרם לה בשל תביעה כזו.

בכל מקרה מוסכם עלי כי גם אם תמצא גלקום אחראית באופן כלשהו לאמור לעיל, אחריותה מוגבלת לסך התשלום החודשי אותו משלם הלקוח לגלקום עבור השירותים הניתנים ללקוח.

השימוש במידע כלשהו אשר יגיע אל הלקוח באמצעות גלקום ו/או השירותים אותם אני אקבל מ - גלקום הינם באחריותו הבלעדית ו - גלקום אינה אחראית באופן כלשהו לתוכן ו/או לאמינות ו/או לנגישות המידע ו/או איכותו.

הלקוח מבין ומסכים כי שירותי גלקום ניתנים בסביבת האינטרנט ולכן הלקוח חשוף לכל הבעיות שעשויות להימצא ברשת האינטרנט לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור - פריצה למחשבים , פריצה לסיסמאות, היעדר פרטיות, וירוסים ,היעדר אבטחה והטרדות

הלקוח הוא האחראי הבלעדי לבודד ולנקות כל קובץ או מידע מסוג כלשהו מהמקורות השונים מכל וירוס, Hostile Vandals, Trojan Horses, Worms או כל דבר אחר המפיץ ו/או מכיל רכיבים הרסניים או מזיקים.


Home Page   About Us   Domain   Services   Promotions   Resellers   Articles